Seccións

As seccións son os órganos permanentes do Consello da Cultura Galega encargados de levar a cabo estudos en relación cun ámbito concreto de actuación.