Esta publicación presenta unha selección de 30 nomes que salientaron pola súa relevancia, orixinalidade ou representatividade no eido da ciencia galega. A edición mostra unha versión divulgativa das súas biografías, elaborada a partir dos textos publicados no proxecto
Álbum da Ciencia do Consello da Cultura Galega, que se pode consultar integramente na web: Álbum da ciencia