A celebración dun encontro sobre o patrimonio na emigración considerouse unha fórmula idónea para avanzarmos na dinamización e desenvolvemento do Arquivo da Emigración, entendido, nunha primeira fase, básicamente como un espacio de traballo para a creación dun banco de referencias documentais, bibliográficas e iconográficas sobre a emigración galega.
O encontro Patrimonio cultural galega na emigración amosou a necesidade de inventaria-los restos físicos da vida social, política e cultural realizada no exterior, tarefa que está senda realizada con urxencia polo Arquivo da Emigración Galega.