Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela