----

Promocións Culturais Galegas S. A.

Entidade editora:
1977. Nosa Terra, A. Santiago de Compostela.