Bases para un decreto de plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia

Actividade institucional.

Bases para un decreto de plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia

2 de febreiro de 2010
Santiago de Compostela
Actividade institucional

Bases para un decreto de plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia

2 de febreiro de 2010 Santiago de Compostela
Puntos máis destacados do Ditame:

1. O Decreto ou norma a que dean lugar estas “Bases” debe centrarse exclusivamente na regulación do uso das linguas oficiais no sistema educativo e na promoción do idioma galego.

2. A lingua da Administración educativa, dos centros de ensino dependentes dela e do persoal ao seu servizo debe continuar a ser, con carácter xeral, a lingua galega, como se recolle no Decreto de 2007 actualmente vixente.

3. A utilización vehicular da lingua estranxeira debe ser introducida de xeito gradual e voluntario, acompañada de medidas de reforzo, como sucede na maioría dos países do noso entorno europeu. A Formación profesional específica e as ensinanzas artísticas e deportivas deben tamén beneficiarse desas medidas.

4. Na etapa de educación infantil, debe seguirse como criterio xeral o uso na aula da lingua predominante entre o alumnado. Ao mesmo tempo, o Consello recomenda prestar unha maior atención á lingua minoritaria nas aulas.

5. As linguas vehiculares no ensino da Educación primaria, Secundaria obrigatoria e Bacharelato deben ser reguladas á luz do preceptuado no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega cando dispón que “como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia en galego”, dado que se trata, máis que de equilibrio ou paridade entre linguas iguais, de evitar as desigualdades con que de partida conta a lingua galega.

6. As previsións referentes á consulta vinculante ás familias para a determinación do uso do galego ou o castelán como linguas vehiculares nunha serie de materias da Educación primaria, secundaria obrigatoria e Bacharelato deben decaer, tanto por razóns de principio como por cuestións prácticas e de procedemento.

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205
Temáticas
Ficha técnica 
Actividade institucional.
Bases para un decreto de plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia
Cando
2 de febreiro de 2010
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Organiza
Consello da Cultura Galega